Press release

press 게시판 전체목록
25
[공유 2013-05-30 ] 삼성물산, ‘래미안 위례신도시’ 이색 마케팅 실시
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2013.05.30
 • 조회수 : 943
smartkorea 2013.05.30 943
24
[공유 2013-05-27] 스마트코리아, 연비대회 열어
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2013.05.27
 • 조회수 : 929
smartkorea 2013.05.27 929
23
[공유 2013-05-17] 스마트코리아, ‘한정판 레이스 에디션’ 스마트 포투 출시
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2013.05.17
 • 조회수 : 918
smartkorea 2013.05.17 918
22
[공유 2013-04-09] 스마트코리아, 전국 시승행사 개최
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2013.04.09
 • 조회수 : 913
smartkorea 2013.04.09 913
21
[공유 2013-03-19 ]스마트코리아, ‘공식 홈페이지 리뉴얼 기념 이벤트 실시’
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2013.03.19
 • 조회수 : 920
smartkorea 2013.03.19 920
20
[공유 2012-11-01 ] 스마트코리아, 부산 전시장 오픈
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2012.11.01
 • 조회수 : 923
smartkorea 2012.11.01 923
19
[공유 2012-10-08] 스마트코리아, 2013년 스마트 포투 판매
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2012.10.08
 • 조회수 : 945
smartkorea 2012.10.08 945
18
[공유 2012-10-08] 파리모터쇼서 2인승 콘셉트카 스마트 `포스타스` 최초 공개
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2012.10.08
 • 조회수 : 917
smartkorea 2012.10.08 917
17
[공유2012-09-10] 스마트코리아, ‘해피 한가위’ 이벤트
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2012.09.10
 • 조회수 : 960
smartkorea 2012.09.10 960
16
[공유2012-08-13 ]스마트코리아, ‘도심바캉스 위드 스마트’ 이벤트
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2012.08.13
 • 조회수 : 995
smartkorea 2012.08.13 995