Press release

press 게시판 전체목록
35
[공유 2014-07-17 ] ‘씨티카의 귀환’ 신형 스마트 포투·포포 공개
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2014.07.17
 • 조회수 : 786
smartkorea 2014.07.17 786
34
[공유 2014-07-16 ] 스마트, 데뷔 임박한 ‘3세대 포투’ 디자인 스케치 공개
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2014.07.16
 • 조회수 : 788
smartkorea 2014.07.16 788
33
[공유 2014-07-15 ] 스마트코리아, 디자이너 쿤과 콜라보레이션 한정판 모델 공개
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2014.07.15
 • 조회수 : 789
smartkorea 2014.07.15 789
32
[공유 2014-06-30 ]스마트코리아, 2014 하계 무상점검 서비스 캠페인
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2014.06.30
 • 조회수 : 788
smartkorea 2014.06.30 788
31
[공유 2014-06-10 ]수입경차 스마트 포투 `시티프레임 컬러 에디션` 출시
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2014.06.10
 • 조회수 : 767
smartkorea 2014.06.10 767
30
[공유 2014-05-07] 다임러, 르노의 트윙고에 견줄 귀여운 경차, 신형 ‘스마트’ 티저 공개
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2014.05.07
 • 조회수 : 778
smartkorea 2014.05.07 778
29
[공유 2013-11-11] 스마트코리아, 11월 ‘SMART 금융 프로모션’ 운영 外
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2013.11.11
 • 조회수 : 784
smartkorea 2013.11.11 784
28
[공유 2013-09-30 ] 스마트코리아, 직장인 대상 ‘오피스 어택’ 진행
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2013.09.30
 • 조회수 : 787
smartkorea 2013.09.30 787
27
[공유 2013-08-05]스마트코리아, ‘스마트 갤러리, 핀터레스트’ 오픈 이벤트 실시
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2013.08.05
 • 조회수 : 798
smartkorea 2013.08.05 798
26
[공유 2013-06-19] 고태용 디자이너 만난 ‘스마트 포투’ 어떻게 달라졌나?
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2013.06.19
 • 조회수 : 806
smartkorea 2013.06.19 806